Advokatbyrå Boucht & Nikula

Din lojala partner i juridiskt utmanande situationer.

 

Kontakta oss

Välkommen till Boucht & Nikula, Österbottens äldsta advokatbyrå

Byråns långa erfarenhet inom branschen gör att vi vet vad som krävs för att ta till vara dina rättigheter. Vi är en advokatbyrå med erfarna, kvalificerade och engagerade medarbetare som lyssnar på dig. Vår målsättning är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och att garantera att dina rättigheter tillvaratas på bästa möjliga sätt. Vi sköter alla typer av juridiska uppdrag, men är specialiserade inom brottsmålsjuridik, familje- och arvsrätt, avtals- och fastighetsjuridik. Byrån biträder i huvudsak enskilda personer, men vi företräder också företag och offentlig samfund.

Advokatbyrån är grundad år 1941 och är Österbottens äldsta byrå.

Läs mer

Våra tjänster

 

Familjerätt

Vi bistår i tvister som hänför sig till äktenskapsskillnader eller avslutande av samboförhållanden och därtill hörande ekonomiska tvister och vårdnadstvister gällande barn. Vi upprättar intressebevakningsfullmakter, äktenskapsförord, avvittringar och avtal som gäller egendomsfördelningen då samboförhållandet avslutas.

 

Arbetsrätt

Vi bistår i tvister som hänför sig till anställningsförhållanden, erbjuder rådgivning gällande bl.a. innehållet i arbetsavtal, parternas rättigheter och skyldigheter under anställningsförhållandet, frågor om jämställdhet och lika behandling, integritetsskyddet i arbetslivet och ändringssökande rörande tjänsteutnämningar. Vi bistår också i handläggningen av arbetsbrottmål i domstol.

 

Avtalsrätt

Omsorgsfullt skrivna avtal vid rätt tidpunkt utgör en fundamental del av riskhanteringen och sparar tid, pengar och affärsrelationer. Därför lönar det sig att vända sig till oss innan det uppstår juridiska oklarheter rörande ett avtal.
Vi bistår med att uppgöra, kommentera och göra riskbedömningar av avtal. Vi biträder också vid olika avtalstvister.

 

Förvaltningsrätt

Vi erbjuder rådgivning angående frågor som berör olika förvaltningsförfaranden. Vi bistår i handläggningen av olika ärenden i förvaltningsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen, bl.a. ändringssökande med anledning av en kommunal myndighets beslut.

 

Bostads- och fastighetstvister

Skadeståndsrätt, speciellt fukt- och mögelskador samt tvister i anledning av dolda fel. Vi biträder även vid lantmäteriförrättningar och vid rättegångar i jorddomstolen.

 

Offentlig upphandling

Vi bistår i uppgörandet av besvär till marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen och rättelseyrkanden till upphandlingsenheten.

 

Hälsovårdsjuridik

Vi bistå i frågor gällande bl.a. patientens rättsskydd, patientskador och därtill hörande ersättningsanspråk.

 

Brottmål

Vi sköter uppdrag både som försvarare och som brottsofferbiträden i alla typer av brottsmålsärenden.

 

Arvsrätt

Vi upprättar bland annat bouppteckningar, arvskiften och testamenten.

 

Medarbetare

 

Peter Nygård

Peter Nygård

Advokat, vicehäradshövding

Peter Nygårds specialområden är familje- och arvsrätt samt att fungera som rättegångsbiträde för målsäganden i brottmål

 

Peter Boucht

Peter Boucht

Advokat, vicehäradshövding

Peter Bouchts specialområden är skadeståndsrätt och fukt- och mögelskador samt arbets- och avtalstvister.

 

Björn Boucht

Björn Boucht

Jurist, vicehäradshövding

Björn Bouchts specialområden är brottmål, arbetsrätt, fukt- och mögelskador, bostadsaktiebolagsärenden, patientskadeärenden och vårdnadstvister. Läs mera

 

Alex Rauhala

Alex Rauhala

Juridikstuderande, Helsingfors universitet

Alex Rauhala assisterar på byrån vid sidan om studierna.

Finlands Advokatförbund

Vi är medlemmar i Finlands Advokatförbund

Ta kontakt

Om ni har någon fråga kring ett juridiskt problem, tveka inte att höra av er till oss.