Boucht & Nikula

Tjänster & priser

Tjänster

Advokatbyrå Boucht & Nikula utför juridiska uppdrag på finska, svenska och engelska. Byrån mottar också uppdrag från utlandet.

På advokatbyrån verkar advokaten Peter Nygård och vicehäradshövdingen Björn Boucht. Alex Rauhala assisterar på byrån vid sidan om studierna.

Vi är en av de advokatbyråer som tjänstgör som juridiska rådgivare för medlemmarna Österbottens företagarförening.

 

Våra tjänster


Familjerätt
Vi bistår i tvister som hänför sig till äktenskapsskillnader eller avslutande av samboförhållanden och därtill hörande ekonomiska tvister och vårdnadstvister gällande barn. Vi upprättar intressebevakningsfullmakter, äktenskapsförord, avvittringar och avtal som gäller egendomsfördelningen då samboförhållandet avslutas.

Arbetsrätt
Vi bistår i tvister som hänför sig till anställningsförhållanden, erbjuder rådgivning gällande bl.a. innehållet i arbetsavtal, parternas rättigheter och skyldigheter under anställningsförhållandet, frågor om jämställdhet och lika behandling, integritetsskyddet i arbetslivet och ändringssökande rörande tjänsteutnämningar. Vi bistår också i handläggningen av arbetsbrottmål i domstol.

Förvaltningsrätt
Vi erbjuder rådgivning angående frågor som berör olika förvaltningsförfaranden. Vi bistår i handläggningen av olika ärenden i förvaltningsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen, bl.a. ändringssökande med anledning av en kommunal myndighets beslut.

Bostads- och fastighetstvister
Skadeståndsrätt, speciellt fukt- och mögelskador samt tvister i anledning av dolda fel. Vi biträder även vid lantmäteriförrättningar och vid rättegångar i jorddomstolen.

Offentlig upphandling
Vi bistår i uppgörandet av besvär till marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen och rättelseyrkanden till upphandlingsenheten.

Hälsovårdsjuridik
Vi bistå i frågor gällande bl.a. patientens rättsskydd, patientskador och därtill hörande ersättningsanspråk.

Brottsmål
Vi sköter uppdrag både som försvarare och som brottsofferbiträden i alla typer av brottsmålsärenden.

Arvsrätt
Vi upprättar bland annat bouppteckningar, arvskiften och testamenten.

Avtalsrätt
Omsorgsfullt skrivna avtal vid rätt tidpunkt utgör en fundamental del av riskhanteringen och sparar tid, pengar och affärsrelationer. Därför lönar det sig att vända sig till oss innan det uppstår juridiska oklarheter rörande ett avtal.
Vi bistår med att uppgöra, kommentera och göra riskbedömningar av avtal. Vi biträder också vid olika avtalstvister.


Priser

Byråns fakturering grundar sig på den tid som använts vid utförandet av uppdraget.

Timarvode
Sedvanliga uppdrag: 190-250 euro/h.
Rättegångar och uppdrag som kräver specialkunskap: 250-300 euro/h.

I alla våra priser ingår 24% mervärdesskatt.